Cauta
ANUNTURI MICA PUBLICITATE - ONESTI EXPRES13/01/2016

17 noiembrie 2017

ANUNT CONCURS
Avand in vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale, Directia Generala de Asistenta Sociala a muncipiului Onesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de executie contractuale vacante, pe durata nedeterminata, de muncitor calificat bucatar la Centrul Social Slobozia.
Proba scrisa in data de 14 decembrie 2017, ora 9, iar data si ora interviului vor fi comunicate ulterior:
1 post - muncitor calificat (bucatar) la Centrul Social Slobozia
Conditiile necesare in vederea participarii la concurs sunt:
Ø nivelul studiilor: absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat
Ø curs calificare bucatar
Ø vechime in specialitate de minimum 1 an
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la sediul institutiei in termen de 10 zile de la publicarea anuntului si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la art. 6 din HG nr. 286/2011, actualizata.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizata.
Bibliografia este afisata la avizierul Directiei Generale de Asistenta Sociala din Onesti, str. Postei nr. 1.
Copiile dupa actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/318320 - Compartimentul resurse umane, sanatate si securitate in munca.
Reprezentant legal,
DIRECTOR GENERAL,
Economist Ostache Andreea Elena

A N U N T
Primaria Berzunti
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publica urmatorele proiecte de acte normative:
· Proiectul de hotarare privind abrobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.
· Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului - Cadru de vanzare a bunurilor imobile aflate in domeniul privat al comunei Berzunti.
Proiectele de acte normativ poate fi consultat la sediul Primariei Berzunti si in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data afisarii si pana la data de 7.12.2017 cei interesati pot trimite inscris propuneri, sugestii, opinii de vedere cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, sugestiile, opiniile formulate in scris, cu privire la proiectul de act normativ se depun la sediul primariei, la Registratura.
PRIMAR,
Stefan TIFAN

ANGAJARI
Scoala Gimnaziala Haghiac, comuna Dofteana, jud. Bacau, scoate la concurs postul de secretar I, norma 0.5, pe perioada determinata. Concursul va avea loc in ziua de 24.11.2017. Relatii la telefon 0234 / 352 086 si 0742 / 599 995.

9 noiembrie 2017

ANUNT CONCURS

In conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificata prin HG 1027 din 11 noiembrie 2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Directia Generala de Asistenta Sociala a municipiului Onesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de executie contractuala temporar vacante, dupa cum urmeaza:
In data de 24 noiembrie 2017, orele 10.00 - proba scrisa si in data de 28 noiembrie 2017, ora 10.00 - interviul:
1 post - Ingrijitor la Centrul Social Slobozia
Conditiile necesare in vederea participarii la concurs sunt:
Ø nivelul studiilor, generale;
Ø vechime in specialitate studiilor necesare ocuparii postului - 3 ani;
Ø aviz psihologic;
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la sediul institutiei in termen de 5 zile de la publicarea anuntului si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la art. 6 din HG nr. 286/2011, actualizata.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizata.
Bibliografia este afisata la avizierul Directiei Generale de Asistenta Sociala din Onesti, str. Postei nr. 1.
Copiile dupa actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/318320 - Compartimentul resurse umane, sanatate si securitate in munca.
Reprezentant legal,
DIRECTOR GENERAL,
Economist Andreea Elena OSTACHE

7 noiembrie 2017

ANGAJARI

- SC angajeaza soferi profesionisti, comunitate 40 tone, Italia - Franta. Relatii la telefon 0751 - 656 069.

26 octombrie 2017


ANUNT CONCURS
Directia Generala de Asistenta Sociala a muncipiului Onesti, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de sofer - 1 post
Conditiile necesare in vederea participarii la concurs sunt:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
- permis auto categoria BE
- cazier auto
- vechime in munca - 5 ani,
Proba scrisa va avea loc in data de 20 noiembrie 2017, orele 10.00 - si in data de 22 noiembrie 2017, ora 10 - interviul
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/318320 - Compartimentul resurse umane, sanatate si securitate in munca, PSI.

Reprezentant legal,
DIRECTOR GENERAL,
Ec. Ostache Andreea Elena

16 octombrie 2017

ANUNT CONCURS
In conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificata prin HG 1027 din 11 noiembrie 2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, va informam ca Directia Generala de Asistenta Sociala a municipiului Onesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de executie contractuala vacanta, dupa cum urmeaza:
In data de 07 noiembrie 2017, orele 10.00 - proba scrisa si 09 noiembrie 2017, ora 14,00 - interviul:
1 post - medic primar cu timp partial (0,5 norma) la Serviciul medical scolar - Directia Servicii Sociale Specializate - Directia Generala de Asistenta Sociala
Conditiile necesare in vederea participarii la concurs sunt:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul sanatate - specializarea medicina generala;
- vechime in specialitatea studiilor: minimum 5 ani;
- aviz psihologic;
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la sediul institutiei in termen de 10 zile de la publicarea anuntului si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la art. 6 din HG nr. 286/2011, actualizata.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizata.
Bibliografia este afisata la avizierul Directiei Generale de Asistenta Sociala din Onesti, str. Postei nr. 1.
Copiile dupa actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/318320 - Compartimentul resurse umane, sanatate si securitate in munca, PSI.
Reprezentant legal,
DIRECTOR GENERAL,
Economist Andreea Elena OSTACHE

13 octombrie 2017


CONSILIU DE ADMINISTRATIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.

CONVOCARE

In temeiul art.117 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si modificata si ale art.15 alin.(4) si art.16 alin.(1) si alin.(2) din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 13.11.2017, ora 15:00, la sediul societatii din B-dul Republicii nr.43, zona B, municipiul Onesti, jud. Bacau.
I.Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 13.11.2017, ora 15.00:
1. Aprobarea Contractului Colectiv de munca al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. si prelungirea valabilitatii acestuia pe o perioada de 24 de luni;
2. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 la S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A.;
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, Ec. Blidaru Valentin Iulian, pentru a semna in numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului Onesti, hotararea A.G.O.A.
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. se reprogrameaza pentru data de 16.11.2017, ora 15:00, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.
Materialele si documentele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, din B-dul Republicii nr.43, zona B, municipiul Onesti, jud. Bacau si pe adresele de e-mail ale acestora.
PRESEDINTELE C.A. AL S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.
Ec. BLIDARU VALENTIN IULIAN


ANUNT ANGAJARE

Primaria comunei Berzunti cu sediul in Berzunti, judetul Bacau organizeaza concurs in data de 07.11.2017 pentru ocuparea unui post de executie vacant, personal contractual de:
- muncitor calificat - perioada nedeterminata - Compartiment Deservire;
Locul desfasurarii concursului este la sediul Primariei comunei Berzunti.
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei pana la data de 27.10.2017, ora 1400 si cuprinde documente cerute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Relatii suplimentare la numarul de telefon 0234/366000. Persoana de contact: secretarul comunei.
PRIMAR,
Stefan TIFAN


28 septembrie 2017

ANUNT CONCURS
Scoala Gimnaziala «Inv. N. Paslaru» Casin organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante, in temeiul HG nr. 286 / 2011:
1. Un post fochist norma intreaga, perioada determinata.
Conditii de participare:
- studii liceale / profesionale;
- detinerea unui certificate de calificare pentru meseria de fochist;
- vechime in munca: minim 3 ani.
2. Un post ingrijitor curatenie jumatate norma, perioada nedeterminata.
Conditii de participare:
- studii generale.
- nu necesita vechime
Concursul se va organiza la sediul unitatii conform calendarului urmator:
- 25.10.2017 - 01.11.2017 intre orele 9 -14 depunerea dosarelor ( Secretariat)
- 08.11.2017 - ora 10 proba scrisa
- 08.11.2017 - ora 13 proba practica
Persoana de contact: Nichifor Adina. Tel. 0234/331090

7 septembrie 2017

IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA
-36 ani, licentiat in comunicare si relatii publice , cunostinte operare PC si Limbi straine (Engleza si Franceza), caut angajator in Onesti. Relatii la telefon 0761 / 286 495

28 august 2017

ANGAJARI
-Angajam consultant vanzari.
Cerinte: putere de convingere, flexibilitate, initiativa.
Salariu atractiv + bonusuri.
Telefon: 0234 / 321 231 sau 0729 / 106 356.
E-mail: onesti@medicaloptic.ro

24 august 2017


ANGAJARI
-Angajez buldoexcavatorist CAT 428 nou, JCB CX1, salariu motivant in Onesti. Relatii la tel. 0745 / 354 388.

22 august 2017


VANZARI
-Vand sau inchiriez apartament semidecomandat, 2 camere, la etajul 5, pe str. Saturn, in Onesti. Relatii la telefon 0741 / 016 165

11 august 2017

Primaria comunei Berzunti
A N U N T
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publica urmatorele proiecte de acte normative:
- Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Berzunti.
- Proiect de hotarare privind alipirea imobilelor "Brosteanu balta" si "Brosteanu".
- Proiect de hotarare privind insutirea Raportului privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei Berzunti pe anul 2016.
Proiectele de acte normativ poate fi consultat la sediul Primariei Berzunti si in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data afisarii si pana la data de 30.08.2017 cei interesati pot trimite inscris propuneri, sugestii, opinii de vedere cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, sugestiile, opiniile formulate in scris, cu privire la proiectul de act normativ se depun la sediul primariei, la Registratura.
PRIMAR,
Stefan TIFAN

VANZARI
-Vand (inchiriez) spatiu commercial – 500 metri patrati in satul Buciumi, jud. Bacau. Relatii la telefon 0740 / 206 718.


Scrie un comentariu
Campurile obligatorii sunt marcate cu *.

In cazul in care codul nu este lizibil click aici pentru a genera altul.
 
Stefan Agache
#1 : 30/09/2016, 16:44
Cine a pierdut un caine lup, acesta se gaseste in zona caselor din Cartierul Andresest(Iesirea spre Casin).Casa de referinta preot Berdan.
Cainele are la gat o zgarda rosie.
Poate ajut stapanul cu acest anunt.


IMAGINEA SAPTAMANII